Sunday, May 19, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, May 19, 2024
More

  Australia i alaoem certificate blong identity

  Australia i alaoem ol travela blong yusum Certificate blong Identity blong entarem kaontri ia.

  Dipatmen blong Immigration long Port Vila i konfemem se stat long las wik Australia i alaoem yus blong travel pepa ia.

  Certificate blong Identity hemi wan pepa we ol travela oli save yusum sapos oli aplae from ol passport be oli no kasem yet.

  Disisen ia Dipatmen blong Immigration i mekem wetem Kavman blong Australia, afta we i kat dilei long printing blong ol passport mo i kat wan hae namba blong ol pipol oli wet yet blong risivim ol passpot blong olgeta.

  “Wetem travel pepa ia, yu save yusum blong travel tu i kambak long Vanuatu sapos passport blong yu i expae taem yu stap aotsaed long kaontri yet,” Immigration i talem.

  Immigration i talemaot se ol travela oli save putum aplikesen blong paspot wetem aplikesen blong Certificate blong Identity long semak taem, be wetem dilei long ol printing blong passport, bae ol travela oli risivim Certificate blong Identity fastaem long Passport.

  “Blong aplae from wan travel pepa ia, yu mas gat wan paspot photo, wan copy blong paspot, wan birth setifiket mo wan fi blong VT7000,” Immigration i talem.

  Immigration i talemaot tu se oli stap risivim ol aplikesen long moning nomo mo koleksen i stap long aftanun nomo.

  Ol narafala kaontri we oli alaoem tu certificate blong Identity i gat Solomon Islands, Fiji, Samoa mo New Zealand.

  by Agnes Herbert.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen