Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Anaonsmen blong 100 dei plan

  Prime Minista i anaonsem 100 day plan blong hem hemia long national mo provincial level.

  Ol eria blong prioriti hemi includum extention blong ol rod, ol health fasiliti, infrastructure, public sector reform, inkris long climate change fund, Air Vanuatu reform mo tu citizenship program long kaontri.

  Wan major anouncem hemi kivim hem expansen blong Luganvile mo Port Vila Town.

  “Fes wei we bae yumi opereit long hem, hemi meinli long national level we Ofis blong Prime Minista, Public Service, State Law, Foreign Affairs, Ministry blong Finance wetem Ministry blong Local Authority bambae oli lukluk long ol domestik(Lokol) isu mo ol foreign asistens i kam long yumi wetem ol Labour Mobility impak blong mekem politikol reform,” Prime Minista Ismael Kalsakau i talem.

  “Seken blong yumi fokas long infrastructure wetem growth, blong expandem infrastructure blong yumi long ol provinsiol senta i ko kasem ol rimot eria. Sam long ol ples ia ol Memba blong Palemen i putum i kam insaed long kavman blong lukluk long hem. Nambatri blong fokas long pipol mo environment blong mekem sua se developmen i experience long evriwan nomata long socio economic status, geographical location, politikol mo religious. Bae yumi tagetem hemia bae i ko long health, education, justis, yut, woman wetem ol pipol wetem Disability, climate justice mo environment stewardship.”

  Kavman bae i lukluk tu long Politikol rifom mo sam amendmen(jenis) blong National Constitution(Mama loa).

  Hed blong kavman i konfemem se i kat plan blong tekem tufala amendmen ia long Fes Ordinary Seson blong Palemen we bae i sidaon long manis May, 2023.

  Ful anaonsmen blong Prime Minista bae i kamaot long 7;30pm tete afta long nius bulletin.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen