Tuesday, April 16, 2024
26.3 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  48 haoa curfew long ful Vanuatu

  Vanuatu i stap long 48 haoa lokdaon folem advaes blong Public Health Operation senta

  Minista blong Health, Hononoroble Bruno Leingkone i mekem anaonsmen ia .

  Hemi talem se Shefa, Tafea, Malampa, Penama, Sanma mo Torba Provins curfew ia i aplae.

  Muvmen i stop long 6pm kasem 6am long everi eria long Vanuatu.Long taem period ia pipol ino mas aot long ples we oli stap lo hem i ko long nara ples.

  “Stat tete bambae i kat curfew long 6pm ko kasem 6am tumoro, mo long ol dei we bae i kam,” Minista Leingkone i talem.

  “Curfew ia hemi blong helpem Ministry blong Health blong mekem olgeta kondak tracing. Mo testing long ol klos kondak long eria we oli faenem ol kes. Curfew ia hemi blong slowem daon transmisen blong COVID-19 from taem pipol i muv, virus hemi muv. Ol non-esential seves oli klos tru aot long Vanuatu long ol taem olsem mbe ol esential seves oli opereit nomol olsem we i bin saen long fes oda. Olgeta we oli wok esential seves ia oli mas folem ol strik protokol blong COVID-19.

  “Kavman i aktivetem national klasta vinis mo mekem sua se olgeta nomo oli save muv olbaot long ol provins blong yumi long Vanuatu.”

  Minista Leingkone i talem se ful Vanuatu i stap long alert level 3.

  “Hemia i minim se risk hemi hae mo fulap kes blong COVID-19 long komuniti,” Minista Leingkone i talem.

  “Mi wantem talem tankiu long olgeta we oli stap rispektem ol rul blong COVID-19. Mi apil blong evri pipol long Vanuatu i rispektem oda ia.

  Prime Minista, Honoroble Bob Loughman, i national curfew ia we Health Minista hemi no blong panishem pipol mbe helpem situasen.

  “Tugeta bambae yumi stanap tugeta blong save winim, taem we yumi lok daon long wan wan hom blong yumi, mekem sua yumi pratisim ol protocol we Ministry blong Health i stap givim aot long yumi,” Prime Minista Loughman i talemaot.

  “Mekem sua yumi mekem wanem i stret blong ol pikinini blong yumi blong yumi tekem risponsibiliti long ol haos blong yumi, blong lukaotem famili, komuniti mo nation blong Vanuatu.

  Ol skul long Vanuatu i klos folem alert level 3.

  Deputy Prime Minista, Honoroble Ismael Kalsakau i talem tankiu long ol pipol blong Vanuatu nomata long jalenj.

  “Nomota long jalenj, mbe yumi stap kwaet mo folem ol rul we Ministry blong Health i stap talem kasem long tete,” Mr Kalsakau i talem.

  “Hemia i soem resilience blong yumi, mo bae yumi kontinu blong stap kwaet blong ova kamem. Ating Tuesday i kam, sam rod i kam blong blok, mi wantem talem tankiu long ol jif, mo oli kam insaed blong help yumi blong plei pat blong yumi, blong helpem polis, yumi stap tekem aot sam blok long rod ia blong mekem sua traffic hemi ko hed nomol, in patikula ol rod ples we ol kakae blong yumi i stap lem, yumi stap traem blong faet akensem sik blong Non-Communicable Disease we hemi stap bigwan long yumi. So i gud blong no blokem ol rod ia blong pipol i save muv fri i ko tekem ol kakae from ol aelan kakae ia nao i helpem yumi.

  “Yumi andastanem filing blong populasen long taem ia. Tankiu long olgeta we oli tekem step vinis blong karemaot ol baria ia. Mo i gud blong pratisim gud hygience, werem gud mask taem yumi mix wetem pipol.

  Ministry blong Health i talem se vaksinesen rolaot bambae hemi ko hed nomol long ol vaksinesen saet long evri provins blong Vanuatu.

  Oli askem blong eni pipol we i no kasem fes dos, sekon dos mo booster dos akensem COVID-19 yet, blong pas long eni ko vaksinesen saet.

  Long Port Vila, Vaksinesen saet bae hemi stap long nasonal konvensen senta.

  No foketem blong karem wetem yu, ol dokumen we yu nidim blong kasem vaksin.

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen