Sunday, May 19, 2024
24.7 C
Port-Vila
Sunday, May 19, 2024
More

  Germany i kivim sapot-Climate change

  Germany hemi kivim sapot blong hem long Vanuatu long wokbaut blong sikim wan advisory opinon long Intanasenal kot blong Justis folem isu blong climate change.

  Hemia hapen folem high level diskasen we delegesen blong Vanuatu i stap mekem naoia long COP27 miting long Egypt.

  Vanuatu hemi stap eim blong karem araon handred kantri blong sapotem vote long United National assembly blong oli save sikim wan tingting long Intanasenol Kot folem ol ligal mata we i kamout folem impak blong claemet jenis long ol kauntri.

  Naoia we i stap Vanuatu i karem finis suport blong 90 kauntri blong vote yes long assembly samples long eli nekis yia.

  Presiden blong kauntri, His Exellency Nikenike Vurobaravu, we i lidim delekesen long Egypt, hemi talem tankiu long kanselor Olaf Scholz blong Germany folem sapot blong kaontri blong hem.

  Niu Minista blong Climate Change, Ralph Regenvanu, hemi travel i ko long Egypt blong joinem ol negosiasen we i stap ko hed.

  Minista Regenvanu hemi bin stand up strong long tingitng ia taem hemi bin stap olsem Minista blong foreign affairs long numba 11 legislature.

  “Mifala luk se naoia bai yumi save winim vote ia from se yumi karem supot blong 90 kauntri finis, mo mi glad tumas we, mi wan we mi initiatem tingting ia long 2019 mo naoia kam long posisen ia blong me save finisim wok ia,” Minista Ralph Regenvanu i talem.

  UN Generol asembli hemi riprisentem ol kaontri long wol, mo hemi stap long stret posisen blong requestem ICJ from wan advisori opinion long ol ligal samting we i link wetem climate change.

  Deligesen long Egypt hemi stap eim blong karem moa sapot blong ol nara kaontri blong vote ‘yes’.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen